Reklamačný poriadok

Záručné a reklamačné podmienky (ďalej „RMA“) platné od 1.7.2014
 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • Tieto RMA upravujú vzťah medzi firmou EUROtoner, s.r.o. (predavajúci) a kupujúcim.
 • Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciach sa riadia Zákonom na ochranu spotrebiteľa(č. 634/1992 zb.), Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 zb.), Obchodného zákonníka (č. 513/1991 zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zasielkovom predaji (č. 108/2000 zb.).
 • Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú RMA. Kupujúci prijíma platnosť RMA odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho.

 

2. KONTROLA TOVARU PRI  ODBERE

 • Pri osobnom odbere reklamujte nekompletnosť a poškodenie tovaru ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo a druh tovaru nebudú uznané.
 • V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a ks) podľa prepravného listu, bez odkladu kontaktujte prepravcu a spíše zápis o škode. Následne kontaktuje reklamačné oddelenie predávajúceho kde bude reklamácia tovaru na základe o škode ďalej riešená.
 • Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie,...) akceptujeme do 48 hod. po prevzatí zásielky.
 • Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu.

 
3. ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 • Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov od dňa predaja spotrebiteľovi.
 • Ak je na tovar poskytnutá záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Na niektorých výrobkoch uvádzame dobu spotreby. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou.
 • Dĺžka záručnej doby je uvedená na záručnom liste.
 • Predávajúci neposkytuje záruku na kompatibilitu distribuovaných komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov.
 • Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Závady vzniknuté behom tejto doby chybou výroby alebo vadou materiálu budú bezplatne opravené.

 
4. PREVZATIE VADNÉHO TOVARU
 

 • Miesto reklamácie – ak má výrobca na území SR autorizované servisné strediská, tak miesto reklamácie je príslušný servis. V opačnom prípade je miestom reklamácie EUROtoner, s.r.o. Náklady na dopravu do miesta reklamácie, ako aj náklady na dopravu z miesta reklamácie ku kupujúcemu znáša kupujúci.
 • Potrebné dokumenty – záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru v pôvodnom obale s príslušenstvom, spolu s kópiou dodacieho listu alebo záručného listu s popisom chyby. Pri nesplnení týchto podmienok nebude tovar prevzatý na reklamáciu.

 
5. VYLÚČENIE ZO ZÁRUKY A ODSTRÁNENIE ZÁVADY
 

 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou alebo nevhodnou obsluhou.
 • Počas záruky zaistí predávajúci alebo poverená servisná organizácia odstránenie poruchy výrobku. Vyhradzuje si právo nahradiť neopraviteľný dielo dielom podobným alebo s rovnakými technickými parametrami alebo vymeniť tovar za nový. V prípade výmeny sa nepredlžuje dĺžka záruky ale pokračuje pôvodná. Nárok na zľavu nevzniká. Záruka sa predlžuje len o čas, počas ktorého bol tovar na reklamačnom oddelení.
 • Pri neoprávnenej reklamácií účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10 Eur bez DPH, prípadne všetky náklady s reklamáciou spojené. V prípade, že kupujúci neprevezme reklamáciu do 30 dní od jej vybavenia, bude mu účtované skladné 2 Eurá/deň

 

6. SPOTREBNÝ MATERIÁL - ŠPECIFICKÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY (do tejto kategórie patria všetky tonerové a atramentové náplne, farbiace pásky. Záručná doba je v trvaní 6 mesiacov.)

 

Reklamovať možno tonerové a atramentové náplne, farbiace pásky v prípade ak:

 • náplň obsahuje 90% a viac pôvodnej hmotnosti farbiva (toneru, atramentu),
 • náplň nebola otváraná a nie je mechanicky poškodená,
 • náplň nebola opätovne plnená (platí pri ORG),
 • expirácia náplne ešte neuplynula (ak je vyznačená),
 • kupujúci predloží vzorku tlače, ktorá dokumentuje vadu a podrobný popis vady (ak je to možné),
 • kupujúci zabezpečí trysky (platí pri atramentových náplniach) pred zasychaním.

 

7. Záverečné ustanovenia

 • Reklamačný poriadok  tvorí neoddeliteľnú súčasť všetkých obchodných vzťahov, ktoré spoločnosť EUROtoner, s.r.o. vytvára.
 • Ustanovenia reklamačného poriadku nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania Zmluvy o obchodných vzťahoch. V prípadoch, kedy kupujúci neuzavrie s predávajúcim Zmluvu o obchodných vzťahoch, a obchodný vzťah vznikne okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, kupujúci týmto momentom súhlasí s reklamačnými podmienkami predávajúceho.
 • Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu v prípade, ak predávajúci zistí, že výrobca, resp. distribútor reklamovaného tovaru, od ktorého predávajúci tovar kúpil, nie je schopný v dôsledku insolventnosti podniku (vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu, likvidácia podniku bez právneho nástupcu) vybaviť reklamácie v zmysle dojednaných obchodných podmienok. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo reklamovaný tovar bez vybavenia reklamácie kupujúcemu vrátiť.
 • Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@eurotoner.sk

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.