Ochrana osobných údajov

Vysvetlenie pojmov:

Predávajúci: firma EUROtoner, s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: IČO: 43892655, DIČ: 2022503593, IČ DPH: SK2022503593

Kupujúci:  fyzická alebo právnická osoba, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu alebo prostredníctvom kamennej predajne predávajúceho

Kupujúci uvádza pri registrácii na stránke internetovej stránke elektronického obchodu (www.eurotoner.sk) alebo pri jednorázovom nákupe tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, fakturačnú adresu bydliska/sídla, adresu doručenia tovaru ak je iná od fakturačnej adresy, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Tieto údaje ďalej môžu slúžiť na marketingovú komunikáciu alebo oznámenia týkajúcej sa obchodnej činnosti firmy Eurotoner, s.r.o. iba s predchádzajúcim súhlasom kupujúceho.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. Údaje predávajúci zhromažďuje len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas kupujúci potvrdí pri kúpe, registrácií alebo objednaní tovaru.

Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne alebo elektronicky svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.