Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako “obchodné podmienky”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je EUROtoner, s.r.o., Kasalova 577/19, 949 01 Nitra, IČO: 43892655, DIČ: 2022503593, IČ DPH: SK2022503593 (ďalej ako “predávajúci”) a kupujúcim, ktorým je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len ako “kupujúci”), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Odoslaním riadne vypísanej objednávky dáva kupujúci najavo svoj súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sa riadia Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšou platnou legislatívou.

V prípade, že kupujúci koná v rámci svojej podnikateľskej, obchodnej alebo profesijnej činnosti a do objednávky uvedie svoje obchodné meno, prípadne IČO alebo DIČ má sa za to, že kupujúci vystupuje v zmluvnom vzťahu ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ. Takýto zmluvný vzťah, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
 
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
 
3. Platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby si vyberá kupujúci pri vytvorení objednávky, alebo po osobnej dohode s predávajúcim.
 
4. Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný:
- Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
- Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
- Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 
5. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný:
- Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
- Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
- V prípade, že to vyžaduje predajný proces, potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na dodacom liste alebo inom dokumente, ktorý je na potvrdenie prevzatia tovaru určený. Pravidlo platí rovnako aj v prípade, že tovar je doručený formou prepravnej služby.
 
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci má taktiež právo na neprebratie objednaného tovaru alebo služby.
 
6. Dodacie podmienky
Tovar je dodávaný v originálnom obale výrobcu a bez jeho ďalšej úpravy, v rozbalenom alebo nerozbalenom stave. O tom, že tovar je v rozbalenom stave bude predávajúci informovať kupujúceho najneskôr v čase dodania tovaru a to ústnou alebo písomnou formou.
Tovar môže byť kupujúcemu doručený formou :

  • osobného odberu
  • rozvozom  
  • zasielaním tovaru prepravnou službou (Slovenská pošta, UPS)

 

Vo všetkých prípadoch tovar môže prevziať kupujúci, alebo ním poverená druhá osoba. Kupujúci alebo ním poverená osoba musí svojim podpisom (čitateľným) potvrdiť jeho prevzatie.  


Čas dodania
Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú ináč, tovar je kupujúcemu doručený najneskôr do troch pracovných dní po zaplatení objednávky.

Miesto plnenia
Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

Náklady na dodanie tovaru, dopravné
K cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere v sídle dopravné zväčša neúčtuje.
 
7. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie (platí pre kupujúceho ktorý sa považuje za spotrebiteľa)
Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (webové sídlo, elektronická pošta, telefón, fax, adresný list alebo ponukový katalóg), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 1 ods. 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

a) Ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby ktoré sa začalo s výslovným súhlasom a vyhlásením spotrebiteľa, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
b) Ak je predmetom zmluvy predaj tovaru zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobeného na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
c) Ak je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
d) Ak je predmetom zmluvy predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ktorý spotrebiteľ rozbalil.
e) Ak je predmetom zmluvy predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
f) Ak je predmetom zmluvy predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
g) Ak je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
h) Ak je predmetom zmluvy poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ má právo, s výnimkou vyššie uvedených bodov a) až h), po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. zistiť jeho základné technické vlastnosti a funkčnosť. Spoločnosť EUROtoner, s.r.o. si vyhradzuje právo vrátenie tovaru neakceptovať, ak tovar vykazuje používanie nad rámec rozsahu postačujúceho na jeho základné odskúšanie.

Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku, môže spotrebiteľ doručiť v písomnej forme na adresu EUROtoner, s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra,            e-mailom na: servis@eurotoner.sk, alebo telefonicky zodpovednému pracovníkovi obchodného (resp. reklamačného) oddelenia na číslo: 0911/90 99 30. Predávajúci sa zaručuje spotrebiteľa informovať o prijatí spotrebiteľovho odstúpenia od zmluvy formou e-mailu.

Spotrebiteľ má povinnosť doručiť kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktorý bol predmetom odstúpenia od zmluvy najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a v lehote 14 dní odo dňa spotrebiteľovho odstúpenia od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s doručením tovaru. Všetky priame náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ. Predávajúci si vyhradzuje právo podmieniť vrátenie ceny zaplatenej za tovar doručením vráteného tovaru.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 
8. Propagácia
Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať informačné letáky a texty o novinkách a ponukách spoločnosti, formou e-mailu, poštou alebo SMS. Frekvencia odosielania takýchto správ nie je častejšia, ako štyri ks / mesiac. (resp. jeden ks / týždeň).
 
9. Rozdiel v cene
Predávajúci si vyhradzuje právo na rozdiel v cene pri kúpe tovaru cez internetový obchod a pri kúpe tovaru v kamennej predajni.


10. Záverečné ustanovenia
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.